ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη διαδικασία εκπαίδευσης BLENDED, στο πρακτικό μέρος, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν Γραπτές Εξετάσεις

Burns

A nearby coworker using a torch to free up a stuck bolt accidentally ignites his shirtsleeve. As a trained first aid provider, you quickly put out the flames by throwing

Head, Neck, or Back Injury

You are driving along your delivery route when you witness one car hitting another car at a high rate of speed. Trained as a first aid provider, you stop to

Minor Injuries

When a tooth has been knocked out, what is the most critical factor in being able to successfully reimplant the tooth?

Emotional Considerations

You responded as a first aid provider to a coworker who experienced a life-threatening allergic reaction to a bee sting. She has been transported by EMS to a hospital for

error: Content is protected !!